PENGADILANAGAMA

KELAS IA CILACAP 

NomorSOP : W11-A29/ 2239a /HK.00.8/9/2015
TanggalPembuatan : 15 September 2015
TanggalRevisi : -
TanggalEfektif : 1 Oktober     2015
DisahkanOleh

:

       SekretarisMahkamahAgungRI

PEMBUATANPMH PERMOHONAN(Voluntair)PADAPENGADILANTKPERTAMA

DASARHUKUM

KUALIFIKASIPELAKSANA

1. Pasal15UUNo.14 Tahun1970

1. MenguasaiPola Bindalmin

2.

UUNo.7Tahun1989tentangPeradilan Agamay.s.d.u

UUNo.3Tahun2006y.s.d.uUU No.50Tahun2009 .

2. MemahamidanmenguasaiprogramAplikasiSiadpa-Plus

3. HIRPasal120HIR/ 144 RBg

3.MemilikikewenanganuntukmenetapkanMajelisHakim

4.

KMA/001/SK/I/1991tentangPola-polaPembinaandan

PengendalianAdministrasiKepaniteraanPengadilan

AgamadanPengadilanTinggiAgama

 
5.

KMA/032/SK/IV/2006tentangpemberlakuanbukuII

pedomanpelaksanaantugasdan administrasiperadilan

6.

SK KMANO.026/KMA/SK/II/2012tentangstandar

pelayananperadilan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGAPAN

1. SOPPenerimaanPermohonan

Komputer,BukuRegister Permohonan,Jaringaninternet,Aplikasi

Siadpa,Buku-BukuReferensi,SEMA.

2. SOPPenerimaanPermohonandisertaiProdeo
3. SOPTransparansidanInformasi Perkara

PERINGATAN

PENCATATANDANPENDATAAN

1.

JikaberkasterlambatdiserahkanpadaKetua,, maka

PMHakanterlambatditetapkan

PMHteregistrasi pada BukuIndukPerkaraPermohonandan teruploadpadaaplikasi SIADPAsertadapatdiaksespublik
2.

JikaPMHterlambatditetapkan,makaPHSakan

terlambatditentukan

3.

JikaPMHterlambatditentukan,makapenyelesaian

perkaraakanterhambat(maks5bulansesuaiSEMAN0.

2Tahun2014)